Socijalna inkluzija i čovekovite prava vo Makedonija

Проектот има за цел да го поддржи пристапот заснован на човековите права во процесот на планирање на националните и локалните власти коишто се занимаваат со социјална инклузија, социјална заштита и намалување на сиромаштија.

Тоа вклучува идентификација на ранливите групи на граѓани, консолидирање на нивното учество во дизајнирањето и имплементирањето на специфични политики насочени кон подобрување на нивната благосостојба и поддршка во креирањето на ефективен систем на мониторинг на релевантните носители на обврски.

Поточно, проектот цели кон зајакнување на капацитетите на децентрализираните канцеларии на МТСП (Центри за социјална работа) и Агенцијата за вработување – како и на локалните власти да обезбедат соодветни социјални услуги за најранливите групи на граѓани почитувајќи ги принципите на пристапот заснован на човековите права. Земајќи го предвид процесот на децентрализација, проектот ќе ја истакне обврската на властите да бидат поблиску до граѓаните, особено до најранливите и најсиромашните групи на граѓани.

Проектот ќе ја зајакне координацијата помеѓу граѓанското општество во неговата улога на социјален партнер и ќе ги подобри неговите капацитети во поглед на мониторирањето на институциите за да се загарантираат националните и меѓународните човекови права кои се во сила во Република Македонија.

Homepage

Децентрализација на социјалната заштита и социјалното вклучување во Македонија

На ден 30.04.2012, Институтот за човекови права „Лудвиг Болцман„ во партнерство со Министерството за труд и социјална политика (МТСП) организираше Тркалезна маса на тема „Децентрализација

Ngjarje donuese - Teleton në suazat e fushatës për luftë kundër varfërisë dhe ç'kyçjes sociale 2010

Më datë 12.12.2010, Platforma maqedonase kundër varfërisë, në përkrahje të Lludvig Bolltcman Institutit për të drejtat njerëzore, BIM – FV Shkup, organizoi një ngjarje masive donuese – Teleton, për mbledhjen e mjeteve për nevojat e fëmijëve në rrezik, fëmijët në rrugë. Ngjarja u organizua dhe transmetoheshte drejtëpërdrejti në Radio-televizionin maqedonas dhe e njejta është pjesë e të sivjetshmes fushatë për luftë kundër varfërisë dhe ç’kyçjes sociale, të cilën e organizon PMKV nën moton “Çdo i treti në Maqedoni çon jetë të mjeruar”.